ATC CODE: J01FA10

Tento lék je na předpis.

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls136117/2011

PŘÍBALOVÝ LETÁK - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

SUMAMED sirup - prášek pro přípravu perorální suspenze

(azithromycinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je SUMAMED sirup a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku SUMAMED sirup je azithromycin. Azithromycin patří do skupiny makrolidových antibiotik. Má široké spektrum účinnosti a prokázal se jako účinný proti velkému množství kmenů mikroorganismů.

SUMAMED sirup je indikován k léčbě následujících infekčních onemocnění:

 • Infekce horních cest dýchacích: bakteriální zánět hltanu, mandlí, vedlejších dutin nosních a středního ucha
 • Infekce dolních cest dýchacích: bakteriální zánět průdušek, akutní zhoršení chronického zánětu průdušek, zápal plic
 • Infekce kůže a měkkých tkání: migrující erytém – zarudnutí (první stádium Lymeské borreliózy
 • možná infekce po kousnutí infikovaným klíštětem), růže, bakteriální puchýřovitá onemocnění kůže a sekundární hnisavé záněty kůže

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SUMAMED sirup užívat

Neužívejte SUMAMED sirup

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na azithromycin nebo na jiné makrolidové antibiotikum a nebo kteroukoli další složku přípravku

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku SUMAMED sirup je zapotřebí

 • jestliže trpíte závažným onemocněním jater nebo ledvin
 • jestliže trpíte poruchou srdečního rytmu

Z důvodu nedostatku klinických údajů je třeba věnovat zvýšenou pozornost při podávání tohoto přípravku novorozencům.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky SUMAMED sirup může reagovat s některými jinými léky. Je důležité oznámit svému lékaři, zda užíváte nějaký jiný lék, zvláště některý z následujících:

 • léky, které snižují kyselost v žaludku (antacida)
 • léky ze skupiny námelových alkaloidů (ergotamin)
 • kumarinová antikoagulancia a warfarin (léky užívané na ředění krve)
 • léky na posílení srdeční činnosti (digoxin)
 • cyklosporin (lék užívaný k ovlivnění imunitního systému)

Vzhledem k možnosti interakce přípravku SUMAMED sirup i s jinými, zde neuvedenými léčivými přípravky, prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku SUMAMED sirup s jídlem a pitím
SUMAMED sirup perorální suspenze se užívá v jedné denní dávce, nejméně jednu hodinu před, nebo dvě hodiny po jídle.

Těhotenství a kojení
O užívání přípravku SUMAMED sirup během těhotenství a v období kojení rozhodne vždy lékař.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebylo prokázáno, že by SUMAMED sirup ovlivňoval schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku SUMAMED sirup
Tento léčivý přípravek obsahuje sacharosu. Pokud víte, že nesnášíte některé cukry, poraďte se o podání léčivého přípravku s Vaším lékařem.

Jak se SUMAMED sirup užívá

Vždy užívejte SUMAMED sirup přesně tak, jak Vám řekl Váš lékař. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Při léčení infekcí horních a dolních cest dýchacích a infekcí kůže a měkkých tkání (kromě migrujícího erytému) je vhodné podávat SUMAMED sirup v celkové dávce 30 mg/kg rozdělené do tří dnů (10 mg/kg jednou denně) podle následující tabulky:

Tělesná hmotnost (kg) SUMAMED sirup, prášek pro přípravu perorální suspenze 100 mg/5 ml
5 2,5 ml (50 mg)
6 3 ml (60 mg)
7 3,5 ml (70 mg)
8 4 ml (80 mg)
9 4,5 ml (90 mg)
10-14 5 ml (100 mg)


SUMAMED sirup se ukázal být účinný v léčbě zánětu hltanu vyvolaného streptokoky podávaný dětem v jednotlivé dávce 10 mg/kg nebo 20 mg/kg po dobu tří dní.

Při léčení migrujícího erytému se podává celková dávka 60 mg/kg, která je podávána následovně: 20 mg/kg první den, a dále 10 mg/kg druhý až pátý den, vždy v jediné denní dávce.

Způsob podávání
SUMAMED sirup perorální suspenze se užívá ústy, v jedné denní dávce, nejméně jednu hodinu před nebo dvě hodiny po jídle. Dávka by měla být stanovena pomocí přiložené perorální dávkovací stříkačky.

Před použitím je nutno suspenzi protřepat!

Ihned po perorálním podání suspenze je vhodné dítěti podat čaj nebo šťávu, aby se z úst do žaludku dostal všechen sirup.

Pacienti s poruchou ledvin
U pacientů s mírně porušenou funkcí ledvin není nutná úprava dávky. Opatrnosti je třeba při podávání přípravku SUMAMED sirup pacientům se závažnou poruchou ledvin.

Pacienti s poruchou jater
SUMAMED sirup by neměl být podáván pacientům se závažným jaterním onemocněním.

Jestliže jste užil/a více přípravku SUMAMED sirup, než jste měl/a
Jestliže jste užil/a více přípravku SUMAMED sirup, než jste měl/a, ihned kontaktujte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl/a užít SUMAMED sirup
Vynechanou dávku je nutno vzít co nejdříve a následující dávky ve 24 hodinovém intervalu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i SUMAMED sirup nežádoucí účinky, které se ale nemusí objevit u každého.

SUMAMED sirup je obvykle dobře snášen.

K vyjádření, jak často byly nežádoucí účinky pozorovány, se používají následující termíny:

 • velmi časté: vyskytují se u 1 a více z 10 léčených pacientů
 • časté: vyskytují se u 1 až 10 ze 100 léčených pacientů
 • méně časté: vyskytují se u 1 až 10 z 1 000 léčených pacientů
 • vzácné: vyskytují se u 1 až 10 z 10 000 léčených pacientů
 • velmi vzácné: vyskytující se u méně než 1 z 10 000 léčených pacientů
 • není známo: z dostupných údajů nelze určit

 

Infekce a infestace
méně časté: kandidóza (kvasinkové infekční onemocnění), kandidóza dutiny ústní, poševní infekce
není známo: zánět tlustého střeva
Poruchy krve a lymfatického systému
méně časté: snížení počtu bílých krvinek
není známo: snížení počtu krevních destiček, hemolytická anémie (chudokrevnost)
Poruchy imunitního systému
méně časté:

angioedém (alergická reakce organismu, která způsobuje zúžení dýchacích cest),
hypersenzitivita (přecitlivělost na některé látky)

není známo: anafylaktická reakce (akutní alergická reakce)
Poruchy metabolismu a výživy
časté: anorexie (ztráta chuti k jídlu)
Psychiatrické poruchy
méně časté: nervozita
vzácné: neklid
není známo: agresivita, úzkost
Poruchy nervového systému
časté: závratě, bolesti hlavy, parestézie (porucha čití – mravenčení, brnění, svědění), porucha chuti
méně časté: snížená citlivost, ospalost, nespavost
není známo: krátkodobá ztráta vědomí, křeče, psychomotorická hyperaktivita, ztráta a porucha čichu, ztráta chuti, myasthenia gravis (narušení nervosvalového přenosu – porucha hybnosti, svalová únava)
Poruchy oka
časté: poškození zraku
Poruchy ucha a labyrintu
časté: hluchota
méně časté: poškození sluchu, ušní šelest
vzácné: závratě
Srdeční poruchy
méně časté: bušení srdce
není známo: poruchy srdečního rytmu, ventrikulární tachykardie (komorová tachykardie), torsade de pointes (druh komorové polymorfní tachykardie)
Cévní poruchy
není známo: nízký tlak
Gastrointestinální poruchy
velmi časté: průjem, bolest břicha, nevolnost, nadýmání
časté: zvracení, poruchy trávení
méně časté: zánět žaludku, zácpa
není známo: zánět slinivky břišní, zbarvení jazyka
Poruchy jater a žlučových cest
méně časté: zánět jater
vzácné: abnormální funkce jater
není známo: zánět jater, žloutenka, rozpad jaterní tkáně a poruchy jaterních funkcí, které vedly v ojedinělých případech k úmrtí
Poruchy kůže a podkožní tkáně
časté: vyrážka, svědění
méně časté: Stevens-Johnsonův syndrom (těžká kožní reakce), citlivost na světlo, kopřivka
není známo: toxická epidermální nekrolýza a erythema multiforme (odumírání a olupování kůže)
Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
časté: bolest kloubů
Poruchy ledvin a močového ústrojí
není známo: akutní selhání ledvin, zánět ledvin
Všeobecné poruchy
časté: únava
méně časté: bolest na hrudi, otok, nevolnost, astenie (celková tělesná slabost)
Vyšetření
časté: snížený počet bílých krvinek, zvýšený počet eozinofilů (druh bílých krvinek, které se uplatňují v obraně proti parazitům a při alergii), snížená hladina hydrogenuhličitanů v krvi

méně časté: zvýšené hladiny enzymů, které poukazují na onemocnění jater, stejně tak zvýšené hladiny bilirubinu (žlučového barviva) v krvi, zvýšené hladiny dusíku močoviny a kreatininu v krvi, abnormální hladiny draslíku v krvi (poukazují na funkci ledvin)
není známo: prodloužený interval QT (ukazatel délky trvání komorové repolarizace, souvisí tedy se změnami srdeční frekvence) na EKG


Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak SUMAMED sirup uchovávat

Prášek pro přípravu perorální suspenze:
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Připravená suspenze:
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Připravenou perorální suspenzi spotřebujte do 5 dnů.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace

Co SUMAMED sirup obsahuje

 • Léčivou látkou je azithromycinum. Jeden ml připravené suspenze obsahuje azithromycinum 20 mg.
 • Pomocnými látkami jsou sacharosa, hydrogenfosforečnan sodný, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hyprolosa, xanthanová klovatina, třešňové aroma, banánové aroma, vanilkové aroma.

Jak SUMAMED sirup vypadá a co obsahuje toto balení
SUMAMED sirup, prášek pro přípravu perorální suspenze je bílá až nažloutlá směs.
Naředěná suspenze je bílá až nažloutlá homogenní suspenze s charakteristickou vůní po třešních/ banánu.
Do lahvičky obsahující 400 mg azithromycinu v prášku pro přípravu perorální suspenze je třeba přidat 12 ml čištěné vody, a připravit tak 25 ml perorální homogenní suspenze.

Držitel rozhodnutí o registraci
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Teva Operations Poland Sp. z o.o., Kraków, Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
21.9.2011

Držitel rozhodnutí o registraci:
Teva Pharmaceuticals CR

Ke stažení:
Sumamed sirup

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 22.2.2016